شیوه نامه مراکز تحقیقاتی

شیوه نامه مراکز تحقیقاتی
مراحل اخذ مجوز ، فراخوان و پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی
(PhD by research)
توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی
 کرمانشاه 

مراکز تحقیقاتی علاقه مند به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by research) قبل از هر گونه اقدامی می بایست آیین نامه و دستور العمل مربوطه (مصوب وزارت بهداشت) را با دقت مطالعه نموده و یا با مراجعه به معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در این خصوص اطلاعات کسب نمایند. در صورتی که مرکز تحقیقات شرایط حداقلی موجود در آیین نامه را داشته باشد (این شرایط در ذیل این صفحه نیز قید شده است)، جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت می بایست کاربرگ "اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهشی" را از اینجا دانلود نموده و تقاضای خود را در قالب کاربرگ تکمیل شده به همراه مدارک قید شده در کاربرگ از طریق معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه به معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ارسال نمایند.

پس از طی مراحل قانونی در وزارتخانه و صدور مجوز توسط شورای عالی گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مراحل فراخوان و پذیرش دانشجو توسط مرکز تحقیقات و با هماهنگی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه و دانشکده تحصیلات تکمیلی انجام می شود.

مرکز دارای مجوز پس از تایید واحدهای بخش اول در معاونت تحقیقات و فنآوری و نیز دریافت اسامی پذیرفته شدگان نهایی از وزارت متبوع، آموزش بخش اول را آغاز می نمایند.

شرایط حداقلی مراکز تحقیقاتی جهت اخذ مجوز:

مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مراکز تحقیقاتی داوطلب می بایست شرایط زیر را دارا باشند، در غیر اینصورت امکان بررسی تقاضای آنها در معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت وجود ندارد. ضمنا معرفی یک نماینده از مرکز به عنوان رابط مرکز در هنگام ارسال کاربرگ تکمیل شده الزامی است: