مراحل پذیرش داوطلبین

مراحل پذیرش داوطلبین دوره د کتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research)

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

مدارک داوطلبین دوره د کتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research) که فرمهای ثبت نام و مدارک مورد نیاز را به بر اساس مطالب مندرج در صفحه ثبت نام به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال نموده اند، پس از اتمام مهلت فراخوان مورد بررسی اولیه قرار گرفته و در صورتی که شرایط عمومی ورود به دوره را مطابق آیین نامه های مربوط به دوره داشته باشند، بر توجه به شرایط اختصاصی ورود به دوره طبق آیین نامه های مربوطه امتیاز بندی می شوند. مدارک و امتیازات کلیه داوطلبان توسط کمیته منتخب دانشگاه بررسی شده و از واجدین شرایط بر اساس اولویت رشته و امتیاز کسب شده جهت انجام مصاحبه علمی با تماس تلفنی دعوت به عمل می آید.

پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت در مصاحبه حضوری (یا آزمون) و بر اساس آیین نامه های مربوط به دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research) صورت خواهد گرفت.

پذیرفته شدگان نهایی جهت ثبت نام و شروع به تحصیل در بخش اول دوره  به معاونت آموزشی دانشگاه (اداره تحصیلات تکمیلی) معرفی می شوند و پس از ثبت نام، بخش اول دوره را در مرکز تحقیقات مربوطه می گذرانند. شرط ورود به دوره تخصصی پژوهشی گذراندن دروس بخش اول دوره و تصویب پروپوزال پایان نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه معرفی دوره مراجعه نمایید.