فرایند جذب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی
1-    اعلام فراخوان
2-    بررسی مدارک دریافت شده
3-    تهیه جدول اطلاعات متقاضیان
4-    تشکیل جلسه کمیته منتخب برای انتخاب افراد واجد شرایط
5-    اطلاع به واجدین شرایط جهت شرکت در جلسه
6-    تشکیل جلسه مصاحبه
7-    انتخاب افراد واجد شرایط توسط اعضاء کمیته و اساتید راهنما
8-    اعلام اسامی افراد منتخب به همراه مستندات لازم جهت تصمیم گیری به وزارت متبوع
9-    اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط  حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع
10-    اطلاع به پذیرفته شدگان جهت مراجعه به معاونت آموزشی و مراکز تحقیقاتی مربوطه جهت ثبت نام و سایر مراحل