کارگاه کتابدار بالینی برگزار شد.

به منظور دانلود فایل های مربوطه شامل برنامه کارگاه، فایل های آموزشی، لیست شرکت کنندگان و ... بر روی لینک ها کلیک نمایید

کارگاه کتابدار بالینی 95-06-9_10