تماس با ما

ردیف

نام واحد

فعالیت های جاری

نام و نام خانوادگی

شماره تماس واحد

1

معاونت تحقیقات


دکتر بهروز حمزه

38370541

2

مدیریت امور پژوهشی


دکتر رضا خدارحمی

38384185

3

طرحهای تحقیقاتی

مسئول واحد

کورش حمزه ای

38360014

5

 

انعقاد قرارداد

نسرین حیدریان

38376895

6

 

گزارش نهایی

پرویز عزیزی

38360014

7

 

کارشناس کمیته اخلاق

فاطمه افشار

38367333

8

امور بین الملل و مراکز تحقیقاتی

مسئول واحد

کتایون باوند پور

38390828

9


دکتری تخصصی پژوهشی

سادات منصوری

38390828

10

ارزشیابی و  پاداش مقالات

مسئول واحد

هانیه شاهنده

38393152

12

 

کارشناس پاداش مقالات چاپی

دکتر مسلم متقی

38393159

13

 

کارشناس ثبت اطلاعات سامانه پژوهشی صدور کارنامه پژوهشی

کیوان حیدریان

38393153

14

انتشارات

مسئول واحد

مرضیه علایی

38376894

15

 

کارشناس انتشارات(کتاب)

فریبا بهلولی

38376894

16

 

کارشناس انتشارات(مجلات)

کیوان حیدریان

38393153

17

امور مالی و حسابداری

مسئول امور مالی

فرزانه السادات حسینی

38376892

18


کارشناس حسابداری

فخری شهبازیان

38363319

19

 

کارشناس حسابداری

شعبان مرادی

38363319

20

  کارشناس حسابداری محمد فریدونی

38363319

21

 

امین اموال و کارپردازی

علی موئینه

38393160

24

 دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه

نرگس سهرابی

38386835

25

 

کارشناس دبیرخانه

سمیرا دارایی

38386835

   کارشناس دبیرخانههوشیار کرمی

38386835

  

فاکس

 

38386835

26

فناوری اطلاعات

مسئول واحد

یزدان رضایی

 38393153