نام و نام خانوادگی        فرید نجفی
مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی        
رشته تحصیلی       اپیدمیولوژی
مرتبه علمی         استاد
پست الکترونیک        fnajafi@kums.ac.ir
تلفن         083-38384185
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر نجفی