نام و نام خانوادگی        بهروز حمزه
مدرک تحصیلی         Ph.D         
رشته تحصیلی       ارتقای سلامت
مرتبه علمی         دانشیار
پست الکترونیک         behrooz.hamzeh@kums.ac.ir
تلفن         083-38384185
آدرس    بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری