دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت