نقطه برش

با توجه به تهیه  نقطه برش( cut off ) اعتبار پژوهشی برای تمام مجریان طرحهای تحقیقاتی دانشگاه، که در کارنامه اعتبار پژوهشی آنها در سامانه پژوهان نیز قابل مشاهده می باشد، هر گونه انعقاد قرارداد جدید برای اجرای پروپوزالهای مصوب، از تاریخ 25/10/97 صرفا با محققانی انجام می شود که cut off آنها در مقایسه با جدول زیر، کمتر از عدد مشخص شده در گروه مرتبط با آنها  باشد. ضمنا برای جلوگیری از مشکل افزایش سنوات برای دانشجویان، مقرر شد محدودیت cut off برای انعقاد قرارداد پروپوزالهای مصوب پایان نامه های دانشجویی، از 1/4/98 اعمال گردد. لذا انتظار می رود اعضای محترم هیات علمی دانشگاه قبل از پذیرش راهنمایی پایان نامه دانشجویان، امتیاز cut off خود را کنترل نموده و بر اساس آن هر گونه پروپوزال ( از جمله پروپوزال پایان نامه) جدید را ارائه نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید این موضوع به نحو مناسبی در سطح آن دانشکده/مرکز محترم اطلاع رسانی گردد.

نقطه برش (cut off ) اعتبار پژوهشی برای مجریان طرحهای تحقیقاتی در سطوح مختلف

ردیف

سطح

نقطه برش

1

استاد

 

200

2

دانشیار

 

150

3

استادیار

 

100

4

مربی

50

5

کارکنان غیر هیات علمی

30

6

دانشجو

15

7

هیات علمی سایر دانشگاهها

50

8

غیر هیات علمی بدون ارتباط استخدامی با دانشگاه

15

 

اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه، در هر رتبه ای که باشند، نقطه برش (cut off ) اعتبار پژوهشی آنها معادل یک رتبه بالاتر در نظر گرفته می شود.

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir