اشتراک گذاری مواد مصرفی آزمایشگاهی و بافت ها و مواد بیولوژیک حیوانات آزمایشگاهی

این صفحه جهت به اشتراک گذاری مواد مصرفی و بافتهای بیولوژیک حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده در پروژه های تحقیقاتی طراحی گردیده است.
اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه در صورتی که نیاز به ماده مصرفی داشته و یا در صورت داشتن ماده مصرفی که در حال حاضر نیاز به آن ندارند و یا مازاد نیاز فعلی، می توانند مشخصات ماده مصرفی و شماره تماس و یا پست الکترونیک خود را همراه با توضیحات (در صورت لزوم) در این صفحه ثبت نمایند. این مشخصات برای سایر اعضای هیأت علمی و پژوهشگران قابل مشاهده بوده و در صورت نیاز به ماده مصرفی می توانند جهت هماهنگی با محقق تماس حاصل نمایند.
همچنین در راستای به اشتراک گذاری بافتها و مواد بیولوژیک حاصل از تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی و جهت کاهش هزینه های پژوهشی، محققین که در حال اجرای تحقیقات برروی حیوانات آزمایشگاهی می باشند، می توانند اطلاعات طرح خود را بصورت کلی و بدون ذکر جزئیات در این صفحه ثبت کنند تا سایر پژوهشگران نیز که پژوهشهای مشترک با حیوان دارند بتوانند با مجری اصلی تماس حاصل نموده و احتمال استفاده از بافتها و مواد بیولوژیک حیوانات پس از پایان پژوهش را بررسی نمایند.

 

موارد ارسالی پس از تایید بارگذاری می گردد.

مواد مصرفی "مازاد بر نیاز" ارسال شده توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران

 نام و نام خانوادگی
 شماره تماس/ایمیل
 نام بافت، ماده آزمایشگاهی و ...
 توضیحات  تاریخ ثبت
وضعیت
 دکتر شهلا کرانی
 sh_korani@yahoo.com Albumin from chicken egg white (98% sigma)
 پچ 1گرمی پلمپ شده نگهداری شده در یخچال کد نامبر A5503
99/05/15 
فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com محلول استاندارد کالیبراسیون هدایت سنج
40 میلی لیتر
99/04/23
 فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com آلومینیوم پر سولفات
10 گرم
99/04/23
 فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com آسیل کلراید
10 گرم
99/04/23
فعال
 دکتر علی فتاحی   komail.sadrjavadi@gmail.com ریسپریدون استاندارد
 10 گرم  99/04/23 فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com سدیم هیدروژن کربنات (ایرانی)
1 کیلوگرم
99/04/23
 فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com ایبوبروفن استاندارد  10 گرم 99/04/23
فعال
 دکتر علی فتاحی   komail.sadrjavadi@gmail.com پلی اتیلن گلایکول دی متیل آکریلات
50 گرم
99/04/23
فعال
 دکتر علی فتاحی   komail.sadrjavadi@gmail.com  کاربانول (فله) 1 کیلوگرم
99/04/23
فعال
 دکتر علی فتاحی   komail.sadrjavadi@gmail.com (آلدریچ)MPEG-2000
120 گرم
99/04/23
فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com سدیم هیدروژن کربنات (مرک)
2 کیلوگرم
99/04/23
فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com سدیم کربنات
 750 گرم 99/04/23
فعال
دکتر علی فتاحی 
  komail.sadrjavadi@gmail.com