اخبار

فراخوان انتخـاب و معرفی دانشــــــــجـوی پژوهشــــــگر نمـونه در سه مـاهه ی اول 1403

فراخوان انتخـاب و معرفی دانشــــــــجـوی پژوهشــــــگر نمـونه در سه مـاهه ی اول 1403

ـه اســـــــتحضـــــار می رســـانـد، کمیته ی تحقیقـات دانشـــــجـویی دانشــــگـاه درنظردارد که در راســتـای برنـامه عملیـاتی وزارت متبـوع اقـدام بـه انتخـاب و معرفی دانشـــــــــجـوی پژوهشــــــگر نمـونه در سه مـاهه ی اول ســال جـاری نمـایـد .لـذا از جنـابعـالی تقاضـــــــامنـد اســــت دســــتور فرمایید که فراخوان مربوط به شـرح ذیل در سایت دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری قرار داده شود: متـن فراخـوان : دانشـــــــــــــــــــــجـویــان واجـد شـــــــــــــــــرایــط می تــواننـد پس از مطـالعــه کــامـل آییـن نـامــه مســــــــــــــتنــدات پژوهشـــــــــــــی مقطـع تحصـــــــــــــیلی فعلی خـود را ازتـاریـخ 01/02/1403 لغـایت 30/02/1403 در 2 نســــــــخه یـک نســــخه پرینت گرفته شــده ویـک نســخه به صورت لوح فشـرده(CD (به کمیته تحقیقـات دانشجویی مرکزی به آدرس ذیل تحویل نمایند: آدرس: بلوار شـــهیـد بهشتی -ســاختمـان شــماره 2 علـوم پزشـــــــــــــــکی - معـاونــــت تحقیقـات و فنـاوری - طبقـه اول - اتـاق 3 شـــماره تماس: 08338393158 لازم بـه ذکر اســــت علاوه بر ارائه مســــــــــتنـدات پژوهشـــــــی مطـابق بـا آیین نامه ارائه تاییـدیه ی شورای انضـــــــباطی دانشــــگاه در خصوص وضــــعیت انضــــباطی متقاضـــیان ونیز تاییدیه ی معاونت محترم آموزش دانشــگاه درخصوص آخرین معـدل دانشــجو الزامی است .اضـافه می گردد که آیین نامه مربوطه( بنـد کاف ) ویرایش 1402و فرم مشخصات فردی پیوست می باشد.

اضـافه می گردد که آیین نامه مربوطه( بنـد کاف ) ویرایش 1402و فرم مشخصات فردیرا اینجا می توانید دانلود نمایید:

فرم مشخصات فردی

آیین نامه (بنـد کاف) ویرایش 1402

۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴:۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir