اخبار

فراخوان معرفی دانشــــــــجـوی پژوهشــــــگر نمـونه در سه مـاهه ی چهارم 1402

فراخوان معرفی دانشــــــــجـوی پژوهشــــــگر نمـونه در سه مـاهه ی چهارم 1402

بـه اســــــتحضــــار می رســانـد، کمیته ی تحقیقـات دانشــــجـویی دانشـــگـاه درنظردارد که در راســتـای برنـامه عملیـاتی وزارت متبـوع اقـدام بـه انتخـاب و معرفی دانشــــــــجـوی پژوهشــــــگر نمـونه در سه مـاهه ی چهارم ســال جـاری نمـایـد . دانشـــــــــــــــــــجـویــان واجـد شـــــــــــــــرایــط می تــواننـد پس از مطـالعــه کــامـل آییـن نـامــه مســـــــــــتنــدات پژوهشــــــــــی مقطـع تحصـــــــــــیلی فعلی خـود را ازتـاریـخ 1402/10/20 لغـایت 1402/11/20 در 2 نســـــــخه یـک نســـخه پرینت گرفته شـده ویـک نسـخه به صورت لوح فشرده(CD( به کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

آدرس: بلوار شـــهیـد بهشتی -ســاختمـان شــماره 2 علـوم پزشـــــــــــــــکی - معـاونــــت تحقیقـات و فنـاوری - طبقـه اول - اتـاق 3 شـــماره تماس: 08338393158

گفتنی اســت علاوه بر ارائه مســـــــــتنـدات پژوهشــــــی مطابق با آیین نامه ارائه تاییدیه ی شورای انضــــــباطی دانشــــگاه در خصوص وضــــعیت انضــــباطی متقاضـــیان ونیز تاییدیه ی معاونت محترم آموزش دانشــگاه درخصوص آخرین معـدل دانشــجو الزامی است .

اضـافه می گردد که آیین نامه مربوطه( بنـد کاف ) ویرایش 1402و فرم مشخصات فردیرا اینجا می توانید دانلود نمایید:

فرم مشخصات فردی

  آیین نامه (بنـد کاف) ویرایش 1402

۱۷ دی ۱۴۰۲ ۰۸:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir