نام و نام خانوادگی /سمت
 رشته دانشگاهی /مدرک تحصیلی
سمت دانشگاهی
 مرتبه علمی
 دکتر مرادی  دکتر محمود رضا مرادی/رییس
 متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری/فلوشیپ فوق تخصصی اطفال
 رییس دانشگاه
 استاد
 دکتر نجفی دکتر فرید نجفی/دبیر
 اپیدمیولوژی/دکتری تخصصی
 معاون تحقیقات و فناوری
 استاد
 3  پروین یزدانی/کارشناس حقوقی
 حقوق خصوصی /کارشناس ارشد
 رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
 
 4  علی حیدر سوری/روحانی
 مذاهب کلامی/کارشناس ارشد
 معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری
 
 5  دکتر منصور رضایی/متخصص آمار و اپیدمیولوژی
 آمار زیستی / دکتری تخصصی
 عضو هیات علمی دانشگاه
 دانشیار
 6  دکتر بابک ایزدی/متخصص اخلاق پزشکی
 پاتولوژی /متخصص بالینی
 عضو هیات علمی دانشگاه  دانشیار
 7  فرامرز چقازردی / نماینده جامعه
 تکنولوژی آموزشی/ کارشناس ارشد

 دانشیار
 8  دکتر نگین رضاوند / پژوهشگر
 زنان و زایمان/متخصص بالینی
 عضو هیات علمی دانشگاه
 دانشیار
 9  دکتر الهام شبیری / پژوهشگر
 رادیولوژی/ متخصص بالینی
 عضو هیات علمی دانشگاه
 دانشیار