1 اولویتهای تحقیقاتی ملی ، دستگاهی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه