واحد طرح ها، پایان نامه ها و گزارش نهاییطرح های تحقیقاتی

گرنت پژوهشی

گزارش نهایی پایان نامه ها
اخلاق در پژوهش منتورشیپ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری پژوهشی
واحد ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

دستورالعمل ها

ارزشیابی دانشگاه

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی آمار مقالات چاپی دانشگاه طی سالهای 95-91
ترفیع گزارش عملکرد تولید علم دانشگاه پاداش فعالیتهای پژوهشی

امور بین الملل

آیین نامه ها

همایش ها

فرصت مطالعاتی کارگاه ها
همایش های خارج از کشور اهم فعالیت ها تفاهم نامه ها فعالیت های نوآورانه

مراکز تحقیقاتی

اساس نامه و آیین نامه ها

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی واحد توسعه تحقیقات بالینی
جذب و بکارگیری هیات علمی پژوهشی دکتری تخصصی پژوهشی اهم فعالیت ها

واحد انتشارات

وظایف وحدود اختیارات واحد انتشارات

اعضاء شورای انتشارات

مجوزها آیین نامه انتشارات
مجلات دانشگاه فرم های واحد انتشارات فرآیندها فلوچارت روند تصویب کتاب
مدارک مورد نیاز در انجام فرآیندها فهرست کتاب های منتشره