فراخوان شماره 3 پروپوزال طرحهای پژوهشی غیر پایان نامه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- شهریور 1398

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای توسعه تحقیقات کاربردی و پایه، آمادگی خود را برای پذیرش پروپوزال طرحهای تحقیقاتی در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه اعلام میدارد. لذا اعضای هیات علمی و محققان غیر هیات علمی می توانند منطبق با فلوچارت، پروپوزال اولیه(خلاصه پروپوزال و یا فرم تائیدعنوان در طرحهای ثبت بیماری ها) پیشنهادی خود را از تاریخ اول شهریور تا پانزده شهریور ماه سال جاری، از طریق سامانه پژوهان ثبت و ارسال نمایند. لازم به ذکر است که درصورتیکه طرح تصویب شده در این فراخوان متعلق به اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها به عنوان مجری اول باشد، این معاونت تنها درصورت موافقت کتبی دانشگاه محل اشتغال، قادر به عقد قرارداد با مجری خواهد بود.

 

با توجه به تهیه نقطه برش( cut off ) اعتبار پژوهشی برای تمام مجریان طرحهای تحقیقاتی دانشگاه،  که در کارنامه اعتبار پژوهشی آنها در سامانه پژوهان قابل مشاهده می باشد، صرفا افرادی می توانند در این فراخوان شرکت کنند که cut off آنها در مقایسه با جدول زیر، کمتر از عدد مشخص شده در گروه مرتبط با آنهاست. ضمنا در صورتیکه بر اساس cut off ، افراد مجاز به شرکت در فراخوان باشند، هر فردی حداکثر می تواند دو خلاصه پروپوزال submit نماید. اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه، در صورت عدم وجود محدودیت cut off ، می توانند تا چهار پروپوزال submit نمایند.

نقطه برش (cut off ) اعتبار پژوهشی برای مجریان طرحهای تحقیقاتی در سطوح مختلف

ردیف

سطح

نقطه برش

1

استاد

 

200

2

دانشیار

 

150

3

استادیار

 

100

4

مربی

50

5

کارکنان غیر هیات علمی

30

6

هیات علمی سایر دانشگاهها

50

7

غیر هیات علمی بدون ارتباط استخدامی با دانشگاه

15

 

اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه، در هر رتبه ای که باشند، نقطه برش (cut off ) اعتبار پژوهشی آنها معادل یک رتبه بالاتر در نظر گرفته می شود.

 

لازم به توضیح است که:

1-   بودجه طرحهای تحقیقاتی باید منطقی و مبتنی بر محاسبات دقیق باشد. عدم تناسب بودجه با موضوع طرح و روش کار می تواند منجر به عدم پذیرش و رد شدن پروپوزال در مرحله اول بررسی در واحدهای تخصصی گردد.

2-فرایند ارزیابی پروپوزال در دو مرحله صورت می گیرد، مرحله اول بررسی خلاصه پروپوزال می باشد که در صورت تایید خلاصه پروپوزال، مجری طرح  باید پروپوزال کامل را جهت بررسی از طریق سامانه در مهلت تعیین شده ارسال نماید.

به استثنای گرنت های داخل و خارج از دانشگاه (از جمله گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار)، پروپوزال دوره پسا دکترا، منتورشیپ و پروپوزال های بدون هزینه، پروپوزال تمام طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه ای، صرفا در قالب این فراخوان، قابل ارسال خواهد بود.