ترکیب و وظایف شورای پژوهشی دانشگاه

الف-اعضای شورای پژوهشی عبارتند از:

1-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه(رئیس شورا)
2-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
3-معاونان پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده ها یا نمایندگان دانشکده ها و آموزشکده ها
4-یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه
5-دو تن از چهار تن اعضای هیات علمی صاحب فعالیتهای پژوهشی ارزنده
6-مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

ب-وظایف و اختیارات شورای پژوهشی عبارت است از:
1-همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه
2-ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:
  *بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
  *هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه
  *مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
  *بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور،منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی
3-همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشگاه
4-تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه
5-فراهم نمودن زمینه های توسعه فناوری در دانشگاه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری دانشگاه
6-تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق
7-بررسی وتدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش
8-پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقا کیفیت آموزش
9-تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
10-بررسی و اظهار نظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع میدهد
11-تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی
12-ایجاد انگیزه های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
13-پیشنهاد آئین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
14-ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغالتحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرحهاي تحقیقاتی ویژه
15-تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور
16-برنامه ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی واجد شرایط