معرفی کمیته اخلاق

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمودنی های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1382 تشکیل گردیده است و از سال 1397 کمیته اخلاق دانشگاهی و منطقه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سامانه ملی کمیته اخلاق به ثبت رسیده است.
بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای آزمودنی انسانی می باشند، جهت بررسی، تصویب و دریافت کد شناسه اخلاق به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ارسال می نمایند.