راهنما ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

فرایند مواجهه با موارد انتشار تکراری (مضاعف) مقالات

راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی ( EASE )

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (کمیته های ملی ، دانشگاهی و سازمانی)

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIV/AIDS

راهنمای انجام مطالعات بالینی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سال 97

تعهدنامه رازداری

دستورالعمل ارسال نمونه به خارج از کشور

دستورالعمل به اشتراک گذاری داده های سلامت

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین

راهنمای اخلاقی پژوهش های پیوند عضو و بافت

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص

نامه رفع ابهام در خصوص مصوبات کمیته ملی اخلاق در پزشکی