تماس با واحد اخلاق در پژوهش

مسئول واحد اخلاق در پژوهش و تخلفات پژوهشی : 38393160-083
کارشناس امور پژوهشی کمیته اخلاق : 38367333-083