شرکت در کارگاه های پژوهشی خارج از کشور

شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور

شرکت در کارگاه های پژوهشی داخل کشور