معرفی مدیر پژوهش

نام و نام خانوادگی

        لیلا حسین زاده

مدرک تحصیلی         Ph.D      
رشته تحصیلی         سم شناسی
مرتبه علمی         استاد
معرفی آکادمیک  
پست الکترونیک

        lhoseinzadeh@kums.ac.ir

تلفن         08338370541
فاکس         08338386835
آدرس         بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری