نامه موافقت راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک آموزش درمانی امام خمینی و دکتر محمد کرمانشاهی