لیست مشاوران واحد ​

ردیف

زمینه ارایه مشاوره / پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

1

مشاورآمار

دکتر افشین الماسی

دکترای تخصصیPhD ( آمار زیستی)

دکتر بهزاد مهکی

دکترای تخصصیPhD ( آمار زیستی)

سارا هوکری

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)

فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)

2

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر مهدی مرادی نظر

دکترای تخصصی ) PhD اپیدمیولوژی)

دکتر افشین الماسی

دکترای تخصصیPhD ( آمار زیستی)

دکتر بهزاد مهکی

دکترای تخصصیPhD ( آمار زیستی)

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر تورج احمدی جویباری

دکترای تخصصی پزشکی (بیماریهای داخلی)

دکتر عمران داوری نژاد

دکترای تخصصی پزشکی ( روانپزشکی )

دکتر مهدی خزلی

دکترای تخصصیPhD (ارتقاء سلامت اجتماعی)

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر تورج احمدی جویباری

دکترای تخصصی پزشکی (بیماریهای داخلی)

دکتر عمران داوری نژاد

دکترای تخصصی پزشکی ( روانپزشکی )

دکتر مهدی مرادی نظر

دکترای تخصصی ) PhD اپیدمیولوژی)

دکتر فرناز رادمهر

دکترای تخصصی(PhD روانشناسی بالینی)

5

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)

فرزانه گل محمدی

کارشناسی ارشد ( مراقبتهای پرستاری)

دکتر فرناز رادمهر

دکترای تخصصی(PhD روانشناسی بالینی)

سارا هوکری

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)