لیست مشاوران واحد ​

 

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

دکتر تورج احمدی جویباری

اخلاق در پژوهش های پزشکی، ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی، انتشار نتایج مطالعات

دکتر عمران داوری نژاد

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی

دکتر مهدی مرادی نظر

اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی

خانم فاطمه حسینی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع، آموزش نرم افزار و سامانه، آمار و آنالیز داده ها، اپیدمیولوژی و متدلوژی

خانم فرزانه گل محمدی

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، جستجوی منابع، آموزش نرم افزار و سامانه

خانم سارا هوکری

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، آمار و آنالیز داده ها، اپیدمیولوژی و متدلوژی