مشاوران واحد

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاور پروپوزال نویسی

آقای دکتر عباس آقائی

اپیدمیولوژی

دانشجوی دکترا

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره) و دکتر محمد کرمانشاهی

خانم بهاره لطفی

اپیدمیولوژی

کارشناس ارشد

"

خانم خدیجه نجفی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

"

خانم زهرا شااحمدی

آموزش بهداشت

کارشناس ارشد

"

2

مشاور آمار

آقای دکتر عباس آقائی

اپیدمیولوژی

دانشجوی دکترا

"

خانم خدیجه نجفی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

"

3

مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی

آقای دکتر عباس اقائی

اپیدمیولوژی

دانشجوی دکترا

"

خانم بهاره لطفی

اپیدمیولوژی

کارشناس ارشد

"

4

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

آقای دکتر عباس آقائی

اپیدمیولوژی

دانشجوی دکترا

"

خانم بهاره لطفی

اپیدمیولوژی

کارشناس ارشد

"

خانم خدیجه نجفی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

"

خانم زهرا شااحمدی

آموزش بهداشت

کارشناس ارشد

"

5

مشاور مقاله نویسی

آقای دکتر عباس اقائی

اپیدمیولوژی

دانشجوی دکترا

"

6

مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

 

 

 

 

7

مشاور ساب میت مقالات و پی‌گیری چاپ

خانم خدیجه نجفی

آمار زیستی

کارشناس ارشد

"

خانم بهاره لطفی

اپیدمیولوژی

کارشناس ارشد

"

خانم زهرا شااحمدی

آموزش بهداشت

کارشناس ارشد

"

8

مشاور امور کامپیوتری

خانم زهرا شااحمدی

آموزش بهداشت

کارشناس ارشد

"

9