پایان نامه های مرتبط با کووید 19 انجام شده توسط مرکز

1. بررسی شیوع افسردگی در دوران همه گیری کووید19 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1399 / استاد راهنما: دکتر مریم خانگی

2.بررسی تظاهرات چشمی در بیماران مبتلا به کووید19 : یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز/ استاد راهنما: دکتر لیلا رضایی

3.بررسی میزان استرس ادراک شده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمان همه گیری بیماری کووید ۱۹/ استاد راهنما: دکتر مریم خانگی

4.بررسی شیوع اعتیاد به گوشی هوشمند در دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه در زمان همه گیری بیماری کووید 19/ استاد راهنما: دکتر مریم خانگی

5.بررسی کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمان همه گیری بیماری کووید ۱۹ / استاد راهنما: دکتر مریم خانگی