رتبه واحد در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

 

براساس فعالیتهای سال

رتبه واحد

94

چهارم

95

هشتم

96

دوم

97

چهارم