صورتجلسات 95

خلاصه صورتجلسات واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع) سال 1395

 

تاریخ جلسه

تعداد طرحهای  تحقیقاتی مطرح شده

تعداد پروپوزالهای  دانشجویی مطرح شده

تعداد موارد رد شده

1

95/1/22

1

2

0

2

95/2/12

4

-

0

3

95/2/26

2

1

1

4

95/3/23

-

3

0

5

95/4/2

-

2

1

6

95/4/23

2

2

0

7

95/5/6

3

-

0

8

95/5/27

-

4

0

9

95/6/10

3

-

0

10

956/7/6

-

4

0

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16