اولویتهای گروه پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)97-98

اولویت های تحقیقاتی گروههای پزشکی

گروه جراحی:

1- بررسی علل افزایش صدمات و مرگ و میر ناشی از حوادث و درگیری و تصادفات و راههای پیشگیری

2- بررسی علل افزایش اعتیاد در سطح جامعه و صدمات جسمی ناشی از آن و راههای کاهش آن

3- بررسی موارد کودک آزاری و صدمات جانی ناشی از آن و راههای پیشگیری از آن

4- بررسی شیوع بدخیمی دستگاه گوارش و کاهش سن بروز آن در سطح جامعه و علل آن

گروه جراحی مغز و اعصاب

1- بررسی آنوریسم ها و ضایعات عروق مغزی

2- اتیولوژی دیسک کمر و ضایعات ستون فقرات

3- بررسی درمان های انجام شده در ترومای ستون فقرات

4- بررسی شیوع ضایعات ایتراکرانیال به دنبال تروما

گروه کودکان

1- درمان ایکتر

2- آسفکسی

3- دیسترس تنفسی در نوزادان

4- عفونتهای دوره نوزادان

5- ناهنجاریهای مادرزادی در نوزادان

گروه نفرولوژی

1- اتیولوژی، سیر بالینی در درمان سنگهای ادراری در کودکان

2- عفونتهای ادراری در کودکان

3- سیر و درمان سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک

4- اتیولوژی و سیر Atypical HUS

5- سیر و نتایج پیوند کلیه در کودکان

6- اتیولوژی- پاتولوژی- سیر و درمان گلومرولونفریتها در کودکان

گروه اورولوژی

1- مقایسه نتایج PCNL با دیلاتاسیون متالیک و One Shat

2- بررسی عوارض تزریق ونتریکس در رفلاکس وزیکویورترال VUR

گروه طب اورژانس

1- بررسی میزان و عوامل موثر به رضایت شخصی

2- بررسی گردش بیماران و عوامل موثر بر آن در اورژانس

3- بررسی عملکرد واحد تریاژ

4- بررسی موارد ثبت خون درخواست شده در اورژانس به تفکیک و نتایج آن

گروه زنان

1- مراقبتهای حین بارداری و زمان بعد از بارداری

2- اپیومیولوژی، اتیولوژی و راه‌های پیش گیری از حاملگی پر خطر

3- شیوع و عوامل راه‌های پیش گیری و درمان خونریزی پس از زایمان

4- مقایسه روش های مختلف family planning

5- بررسی نتایج زایمان طبیعی پس از سزارین های قبلی

6- بررسی اثرات زایمانهای بدون درد در تشویق به زایمان طبیعی

7- بررسی عوامل و راه کارهای کاهش عوارض حین زایمان

8- بررسی علل سقط و مقایسه روش های مختلف در کاهش آن

9- بررسی و شناخت علل شکم حاد در خانم های حامله و اثرات آن بر مادر و جنین

10- روش های ترویج زایمان طبیعی

گروه بیهوشی

1- بررسی مقایسه روشهای مختلف بیهوشی و عوارض مختلف آنها

2- مقایسه روشهای مختلف بیدردی از عمل

3- بررسی و مقایسه روشهای مختلف مانیتورینگ بیماران

4- بررسی تأثیر روشهای مختلف بیهوشی و بیدردی بر همودینامیک بیماران

5- بررسی علل فراوانی مرگ و میر و عوارض ناشی از بیهوشی

گروه داخلی

رشته

اولویتهای تحقیقاتی

غدد

دیابت- تیروئید- متابولیسم کلسیم و فسفر

گوارش

زخم های پپتید-هلیکوباکترپیلوری-سندرم روده تحریک پذیر- اپیدمیولوژی کانسرهای گوارش

نفرولوژی

نارسایی کلیه-دیالیز- پیوند کلیه

هماتولوژی

کانسرکولون- کانسرپستان-لوکمی حاد- ترومبوسیتوپنی

روماتولوژی

لوبوس-آرتریت روماتوئید- اسپوندیلو آرتروپاتی

ریه

-

گروه نورولوژی

1- MS

2- CVA

3- تشنج

4- نوروپاتی

5- سردرد