مصوب 1387
ردیف

اسامی دانشجویان

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تحویل پایان نامه

1

شیما قزلباش

 

بررسی میزان آگاهی  و نگرش درباره بیهوشی  عمومی در بین  بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)کرمانشاه 1386

دکتر عزت ا... صادقی

تحویل شد

10/12/87

ش نامه11446