اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

نقش در شورا   CV  عکس

 

دکتر خسرو فرهادی   بیهوشی دانشیار  رئیس شورا  ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000034    12  

2

دکتر مهدی نعلینی  اپیدمیولوژی استادیار عضو   
 16  

 

3

دکتر سید رضا باقری

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

 عضو  ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000143    باقری

 

4

دکتر بابک نظری پزشکی هسته ای

هیئت علمی-استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006116   21  

 

5

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

عضو  
حیدری
 
 حیدری2

 

6

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

عضو  
نادری پور
 
نادری پور2  

 

7

آقای محمود فخری

ارشد اتاق عمل

هیئت علمی- مربی

 عضو 
فخری
 
فخری 2  

 

8

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

 عضو    تصویر دکتر صالحی  

 

9

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

عضو    
غلامی
غلامی2  

 

10

دکتر فرید عباسی

روانشناس بالینی

عضو    ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002354   

 

11

دکتر مازیار ملک زاده

هیئت علمی- استادیار

عضو  ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3011239  15  

 

12

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

عضو    
ذکایی
ذکایی2  

 

13

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3003810  13

 

14

دکترمحمدرضا اکرمی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3007559  
 1

 

15

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

عضو    
خبیری
 19

 

16

دکتر علی ماواییان ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

 عضو  علیمحمدی  18  

 

17

دکتر عقیق حیدری  بیهوشی هیئت علمی- دانشیار  عضو   
عکس   

 

18

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

 عضو   
منتظری
منتظری2  

 

19

دکتر سوسن محمودی

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

 عضو   
محمودی
محمودی2  

 

20

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

عضو    ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002393  9  

 

21

دکتر ایران چنیده

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3001546  5  

 

22

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 عضو   
حیدری مقدم
 6

 

23

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 عضو   
روزبهانی
روزبهانی  

 

24

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 عضو  ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009056   رفیعی  

 

25

دکترمحمدرضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

عضو    ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3008753  11

 

26

دکتر ماریا شیروانی

عفونی

هیئت علمی-استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002380   12

27

دکترپریسا جانجانی

روانشناسی

هیئت علمی-استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3004290  4  

28

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

عضو    ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009477  تبریزی  

29

دکتر محمدرسول خزاعی

علوم تشریح

هیئت علمی-استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006708   7

30

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

هیئت علمی-استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3003960   17

31

دکتربرضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 عضو   ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009304  2

32

دکتر بهنام دارابی جراحی عمومی  هیئت علمی-استادیار  عضو    ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009764  8

33

دکتربهناز کریمی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

عضو    ttps://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000320  3  

34

               

35

         

36

           

37