اعضای شورای پژوهشی در سال 98

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

نقش در شورا   CV  عکس
1  دکتر خسرو فرهادی  بیهوشی  دانشیار  رئیس شورا    12 

2

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا  
صائب
دکتر صائب  

3

سید رضا باقری باوند پور

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

 عضو شورا    باقری

4

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

عضو شورا     سعیدی

5

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا   
حیدری
حیدری2  

6

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

 عضو شورا    نادری پور2

7

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

دبیرشورا
  تصویر دکتر صالحی  

8

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا  
غلامی
غلامی2  

9

دکتر فرید عباسی

دکتری روانشناسی بالینی

-----

عضو شورا     

10

دکتر محمدرضا صبحیه

جراحی عروق

هیئت علمی- دانشیار

عضو شورا   
صبحیه
صبحیه2  

11

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    کوهی

12

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا   
عظیمی وقار
 

13

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

 عضو شورا  
ذکایی
ذکایی2  

14

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا     

15

دکتر ایران چنیده

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    

16

دکتر محمدرضا اکرمی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    

17

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    

18

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا  
خبیری
 

19

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

--

 عضو شورا    

20

دکتر جواد امینی سامان

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    

21

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    

22

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا  
علیمحمدی
علیمحمدی2  

23

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا   
منتظری
منتظری2  

24

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

 عضو شورا    

25

دکتر ماریا شیروانی

عفونی

هیئت علمی-استاد یار

 عضو شورا    

26

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا    

27

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا  
روزبهانی
روزبهانی  

28

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا    رفیعی

29

دکتر برضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا     

30

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا     

31

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا     تبریزی

32

دکتر محمد رسول خزاعی

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا     

33

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

عضو شورا   
پورمیرزا
پورمیرزا2  

34

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

عضو شورا   
گودرزی
گودرزی2  

35

دکتر محسن ژاله

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا  
ژاله
ژاله2