اعضای شورای پژوهشی در سال 97

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

نقش در شورا   CV  عکس
 1 دکتر خسرو فرهادی   بیهوشی دانشیار   رئیس شورا   12 

2

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا   
صائب
دکتر صائب  

3

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

عضو شورا      سعیدی

4

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا   
حیدری
حیدری2  

5

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

 عضو شورا    نادری پور2  

6

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

دبیر شورا    تصویر دکتر صالحی  

7

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا    
غلامی
غلامی2  

8

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا      کوهی

9

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا    
عظیمی وقار
 

10

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

عضو شورا    
ذکایی
ذکایی2  

11

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا     

12

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا     

13

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا    
خبیری
 

14

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

--

 عضو شورا     

15

دکتر جواد امینی سامان

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا     

16

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا     

17

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

عضو شورا    
علیمحمدی
علیمحمدی2  

18

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا   
منتظری
 منتظری2

19

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

 عضو شورا     

20

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا     

21

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 عضو شورا   
روزبهانی 
روزبهانی  

22

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا     رفیعی

23

دکتر برضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

عضو شورا      

24

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا     

25

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا     تبریزی

26

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

عضو شورا    
پورمیرزا
 پورمیرزا2

27

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

 عضو شورا   
گودرزی
گودرزی2  

28

دکتر محسن ژاله

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا   
ژاله
ژاله2