اعضای محترم شورای پژوهشی در سال1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

نقش در شورا   CV  عکس

 

دکتر خسرو فرهادی   بیهوشی دانشیار  رئیس شورا  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000034   12  

2

دکتر مهدی نعلینی اپیدمیولوژی   هیئت علمی-استادیار    https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000432 16  

 

3

دکتر سید رضا باقری

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000143   باقری

 

4

دکتر بابک نظری پزشکی هسته ای   هیئت علمی-استادیار    https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006116  21  

 

5

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-دانشیار

 
حیدری
 
 حیدری2

 

6

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

 
نادری پور
 
نادری پور2 

 

7

آقای محمود فخری

ارشد اتاق عمل

هیئت علمی- مربی

 
فخری
 
فخری 2 

 

8

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

   
دکتر صالحی
تصویر دکتر صالحی 

 

9

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

   
غلامی
غلامی2 

 

10

دکتر فرید عباسی

روانشناس بالینی

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002354   

 

11

دکتر عقیق حیدری  بیهوشی هیئت علمی- دانشیار    https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006495  عکس  

 

12

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

   
ذکایی
ذکایی2 

 

13

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی-دانشیار

   https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3003810 14  

 

14

دکتر بهنام دارابی جراحی عمومی  هیئت علمی- استادیار    https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009764  8

 

15

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

   
خبیری
 19

 

16

دکتر مازیار ملک زاده ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3011239 15


17

دکتر علی ماواییان ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

   
علیمحمدی
 18

 

18

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

   
منتظری
منتظری2 

 

19

دکتر سوسن محمودی

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

   
محمودی
محمودی2 

 

20

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002393  9  

 

21

دکتر ایران چنیده

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3001546   5

 

22

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

   
حیدری مقدم
6  

 

23

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

   
روزبهانی
روزبهانی 

 

24

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009056  رفیعی 

 

25

دکتر بهناز کریمی  بیهوشی هیئت علمی-استادیار   https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000320 3


26

دکتر ماریا شیروانی

عفونی

هیئت علمی-استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002380   12

27

دکتر محمدرضا اکرمی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی-استادیار

   https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3007559 1  

28

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009477  تبریزی 

29

دکتر محمدرسول خزاعی

علوم تشریحی

هیئت علمی-استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006708   7

30

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

هیئت علمی-استادیار

  https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3003960   17

31

دکتربرضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

   https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3009304  2

32

دکتر محمدرضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

   https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3008753  11

33

دکتر پریسا جانجانی روانشناسی  هیئت علمی-استادیار    https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3004290  4

34