مشاوران واحد در سال 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مشاوره

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

تلفن همراه

تعدادمشاوره

تعدادمقالات و طرح های منتج از مشاوره

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

پروپوزال نویسی

جستجوی­منابع الکترونیکی

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

اخلاق در پژوهش های پزشکی

دکتری تخصصی(Ph.D)

فیزیک پزشکی

 08338367984-90

 

داخلی:460

2

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره اپیدمیولوژی

مشاوره آمار

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

دکتری تخصصی(Ph.D)

اپیدمیولوژی

08338367984-90

 

داخلی:460 

3

دکتر بهزاد مهکی

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

اخلاق در پژوهش های پزشکی

دکتری تخصصی(Ph.D)

آمار زیستی

08338367984-90

 

داخلی:460 

4

مهدی نادری

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

مشاوره اپیدمیولوژی

مشاوره آمار

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

09183396355

5

فرخنده صالحی

سامانه پژوهان

مشاوره پروپوزال نویسی

مشاوره امورکامپیوتری

جستجوی­منابع الکترونیکی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

09187236206

6

شکوفه ملکی

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

مشاوره آمار

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

محاسبه حجم نمونه

کارشناسی ارشد آمار زیستی

09186799143

7

فاطمه صیادی پور

پروپوزال نویسی

جستجوی­منابع الکترونیکی

مقاله نویسی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

09101592945