فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

 آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور  تلفن همراه  تعداد مشاوره  تعدادمقالات و طرح های منتج از مشاوره  روز و ساعت حضور

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 08338367984

داخلی: 460

 80  53

 چهارشنبه و پنج شنبه 

ساعت 8-14

2

دکتر محمدباقر حیدری

جستجوی منابع الکترونیک، اپیدمیولوژی و متدلوژی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات

فوق متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی   08338367984

داخلی: 460

 40  15

 یکشنبه و سه شنبه

ساعت10-14

3

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

 ارشد اپیدمیولوژی   08338367984

داخلی: 460

 200  168

 شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

4

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان

 ارشد روانشناسی بالینی

 09187236206

 08338367984

داخلی: 460

 90  35

 شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14