برنامه حضوری مشاوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

 آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

 تلفن

 روز و ساعت حضور

مکان حضور

1

دکتر خسرو فرهادی

اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

متخصص بیهوشی

 08338367984

داخلی: 460

یکشنبه

چهارشنبه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

2

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 08338367984

داخلی: 460

همه روزه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

3

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی،  مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه و پنج شنبه ها

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

4

دکتریحیی سلیمی

مشاوره آمار آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه ها ودوشنبه ها

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

5

دکتر محمدباقر حیدری

اخلاق در پژوهش های پزشکی و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

 فوق تخصص جراحی پلاستیک

 08338367984

داخلی: 460

یکشنبه و

سه شنبه  

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

6

دکتررویا صفری

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی،مشاوره آمار و آنالیز داده ها

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا دوشنبه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

7

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

ارشد اپیدمیولوژی

 08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

8

آقای سالار خالدیان

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،سابمیت و پیگیری چاپ

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

9

دکتر شهلا صفری

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی آمار زیستی

08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه ها

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

10

فاطمه صیادی پور

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی و سابیمت مقالات

بیوتکنولوژی پزشکی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)

11

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان و سامانه دیجیت

ارشد روانشناسی بالینی

 09187236206

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستانهای آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)