فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

 آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

 تلفن همراه

 تعداد مشاوره

 تعدادمقالات و طرح های منتج از مشاوره

 روز و ساعت حضور

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 08338367984

داخلی: 460

80

53

چهارشنبه و پنج شنبه

ساعت 8-14

2

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات، مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

  08338367984

داخلی: 460

90

30

یکشنبه و سه شنبه

ساعت10-14

3

دکتر بهزاد مهکی

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی آمار زیستی

08338367984

داخلی: 460

120

75

شنبه ها ودوشنبه ها

4

دکتر شهاب رضاییان

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی آمار زیستی

08338367984

داخلی: 460

180

70

چهارشنبه ها و پنج شنبه ها

5

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

ارشد اپیدمیولوژی

  08338367984

داخلی: 460

200

130

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

6

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان

ارشد روانشناسی بالینی

 09187236206

 08338367984

داخلی: 460

60

35

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14