فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

ردیف

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

تلفن همراه

امتیاز

1

مشاورآمار

دکتر رویا صفری

دکتر یحیی سلیمی

دکتری  اپیدمیولوژی

دکتری  اپیدمیولوژی

09183367383

09183308792

2

مشاور اپیدمیولوژی

آقای مهدی نادری

دکتر مهدی مرادی نظر

ارشد اپیدمیولوژی

دکتری اپیدمیولوژی

09183396355

09188586520

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر صالح صالحی ذهابی

دکتر محمدباقر حیدری

دکتر یحیی سلیمی

دکتری فیزیک پزشکی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتری  اپیدمیولوژی

09183882308

09183313182

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر صالح صالحی ذهابی

دکتر یحیی سلیمی

دکتری فیزیک پزشکی

دکترای اپیدمیولوژی

09183882308

09183308792

5

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر یحیی سلیمی

دکتر صالح صالحی ذهابی

مهدی نادری

دکتر سالار خالدیان

فرخنده صالحی

دکتری فیزیک پزشکی

ارشد اپیدمیولوژی

دکتری بیوتکنولوژی

ارشد روانشناسی بالینی

09183308792

09183882308

09183396355

09186454095

09187236206

مجموع امتیاز