برنامه زمانبندی مشاوره ی حضوری/غیر حضوری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

روز و ساعت حضور در واحد

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

دکتریتخصصی(Ph.D)

فیزیک پزشکی

چهارشنبه ها و پنجشنبه ها

8 صبح الی 14

2

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات، مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکتریتخصصی(Ph.D)

اپیدمیولوژی

یکشنبه ها 10 الی 14

سه شنبه ها 8 الی 11

3

دکتر بهزاد مهکی

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتریتخصصی(Ph.D)

آمار زیستی

شنبه ها ودوشنبه ها

4

دکتر شهاب رضاییان

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتریتخصصی(Ph.D)

آمار زیستی

چهارشنبه ها و پنج شنبه ها

5

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

همه روزه 8 الی 14

6

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

همه روزه 8 الی 14

 

 

 مشاوره الکترونیکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - واحد حمایت از ...

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

ایمیل

روز و ساعت ارائه مشاوره

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

sszahabi@gmail.com

شنبه تا پنج شنبه

8 صبح الی 14

2

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات، مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

crdu.taleghani@gmai.com

شنبه تا سه شنبه

10 الی 14

3

دکتر بهزاد مهکی

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

crdu.taleghani@gmai.com

شنبه ها ودوشنبه ها

4

دکتر شهاب رضاییان

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

crdu.taleghani@gmai.com

چهارشنبه ها و پنج شنبه ها

5

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

m.naderi51@yahoo.com

همه روزه 8 الی 14

6

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان

farkhonde.salehi@gmail.com

crdu.taleghani@gmai.com

همه روزه 8 الی 14