برنامه زمانبندی مشاوره ی حضوری/غیر حضوری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

 آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

 تلفن

 روز و ساعت حضور

1

دکتر خسرو فرهادی

اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

متخصص بیهوشی

 08338367984

داخلی: 460

یکشنبه

چهارشنبه

ساعت 8-14

2

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 08338367984

داخلی: 460

همه روزه

ساعت 8-14

3

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی،  مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه و پنج شنبه ها

ساعت 8-14

4

دکتریحیی سلیمی

مشاوره آمار آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه ها ودوشنبه ها

ساعت 8-14

5

دکتر محمدباقر حیدری

اخلاق در پژوهش های پزشکی و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

 فوق تخصص جراحی پلاستیک

 08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه و پنج شنبه ها 

ساعت 8-14

6

دکتررویا صفری

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی،مشاوره آمار و آنالیز داده ها

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا دوشنبه

ساعت 8-14

7

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

ارشد اپیدمیولوژی

 08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

8

آقای سالار خالدیان

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،سابمیت و پیگیری چاپ

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

9

دکتر شهلا صفری

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی آمار زیستی

08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه ها

10

فاطمه صیادی پور

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی و سابیمت مقالات

بیوتکنولوژی پزشکی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

11

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان و سامانه دیجیت

ارشد روانشناسی بالینی

 09187236206

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

 

 

 مشاوره الکترونیکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - واحد حمایت از ...

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

 آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

 تلفن

 روز و ساعت ارائه مشاوره

ایمیل

1

دکتر خسرو فرهادی

اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

متخصص بیهوشی

 08338367984

داخلی: 460

همه روزه

ساعت 8-14

crdu.taleghani@gmai.com

2

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 08338367984

داخلی: 460

همه روزه

ساعت 8-14

sszahabi@gmail.com

3

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی،  مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه و پنج شنبه ها

ساعت 8-14

crdu.taleghani@gmai.com

4

دکتریحیی سلیمی

مشاوره آمار آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه ها ودوشنبه ها

ساعت 8-14

crdu.taleghani@gmai.com

5

دکتر محمدباقر حیدری

اخلاق در پژوهش های پزشکی و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

 فوق تخصص جراحی پلاستیک

 08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه و پنج شنبه ها 

ساعت 8-14

crdu.taleghani@gmai.com

6

دکتررویا صفری

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی،مشاوره آمار و آنالیز داده ها

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا دوشنبه

ساعت 8-14

crdu.taleghani@gmai.com

7

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

ارشد اپیدمیولوژی

 08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

m.naderi51@yahoo.com

 

 

crdu.taleghani@gmai.com

8

آقای سالار خالدیان

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،سابمیت و پیگیری چاپ

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

Salarkhaledian@yahoo.com

9

دکتر شهلا صفری

مشاوره آمار  آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی آمار زیستی

08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه ها

shahlasafari290@gmail.com

10

فاطمه صیادی پور

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی و سابیمت مقالات

بیوتکنولوژی پزشکی

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

crdu.taleghani@gmai.com

11

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان و سامانه دیجیت

ارشد روانشناسی بالینی

 09187236206

08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

 

farkhonde.salehi@gmail.com

crdu.taleghani@gmai.com