12

 دکتر خسرو فرهادی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی

 

 

جناب آقای دکتر فرهادی متولد 1341 مدرک پزشکی عمومی خود را در سال 74 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کسب کرد و در سال 77 در رشته تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فارغ التحصیل شد.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی

دو دوره مدیر گروهی بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی و فارابی

عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی

نماینده گروه بیهوشی در کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مسئول ارزیابی درون گروهی بیهوشی

مسئول آزمون ارتقاءدستیاری گروه بیهوشی

           معاون درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)