5آشنایی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
1 معرفی Research Gate
2معرفی Research ID
3 معرفی کتابخانه دیجیتال حنان
4 معرفی ORCID
6چگونگی به‌روز نمودن منابع در سایت گوگل اسکالر
7 آشنایی با مدیریت پروفایل در گوگل اسکالر