تماس با ما

  تماس با ما | آواسام

·        کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان آیت اله طالقانی، واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستان آیت اله طالقانی و امام علی(ع)

§        تلفن: 08338367984-90

§        داخلی: 460

§        ایمیل: crdu.taleghani@gmail.com

 

§افیلیشن واحد:

Clinical Research Development Center, Taleghani and Imam Ali Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. 

 

تقدیر و تشکر در مقالات و پایان نامه ها:

The authors would like to thank the Clinical Research Development Center of Taleghani and Imam Ali Hospital, University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran, for the support, cooperation and assistance throughout the period study (Grant number)