تشکیلات تفصیلی معاونت تحقیقات و فناوری

 

*معاون تحقیقات و فناوری

     -مسئول دفتر

* مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

     -کارشناس مدیریت مراکز تحقیقاتی

     -کارشناس ارزیابی مراکز تحقیقاتی

     -کارشناس ارزیابی و پایش فعالیت های پژوهشی

     -کارشناس ارزیابی و پایش فعالیت های پژوهشی

     -کارشناس مدیریت و برنامه ریزی تحقیقاتی

     -کارشناس طرح های تحقیقاتی

     -کارشناس سمینارها و کنگره ها

     -کارشناس اخلاق در پژوهش

     -کارشناس تحقیقات دانشجویی

 

*مدیر توسعه فناوری سلامت

     -کارشناس مدیریت فناوری

    -کارشناس مدیریت فناوری

     -کارشناس نوآوری

     -کارشناس توسعه فناوری

     -کارشناس تجاری سازی(ارتباط با صنعت)

 

*مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

     -مدیر

 

     علم سنجی و پایش

          -کارشناس مسئول اطلاع رسانی پزشکی

          -کارشناس اطلاع رسانی پزشکی

          -کارشناس اطلاع رسانی پزشکی

     نشریات و کتب

          -کتابدار مسئول

          -کتابدار

          -کتابدار

          -کتابدار

 

گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات

*رییس گروه

کارشناس امور پژوهشی(تامین منابع اطلاعات)

کارشناس امور پژوهشی(تامین منابع اطلاعات)

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت