اخبار

مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دانشگاه راه اندازی می شود.

مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دانشگاه راه اندازی می شود.

اولین جلسه راه اندازی مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با حضور رییس مرکز توسعه و آموزش پزشکی در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه لزوم و ضرورت ایجاد مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد در مرکز توسعه آموزش پزشکی تشریح شد و مقرر گردید این برنامه به شکل پایلوت در مرکز آموزشی در مانی امام خمینی (ره) ایجاد و به همراه برنامه کتابدار بالینی به ارائه آخرین اطلاعات پزشکی به اعضای هیات علمی با رویکردهای آموزشی و پژوهشی بپردازد.

همچنین در این جلسه دکتر بیژن کبودی در مورد مراکز پزشکی مبتنی بر شواهد در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نیز مراکز EBM دانشگاههای معتبر دنیا گزارشی ارائه دادند.