اخبار

آزمایشگاه جامع مجازی تحقیقات راه اندازی شد.

آزمایشگاه جامع مجازی تحقیقات راه اندازی شد.

سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی با پیشنهاد و مرکزیت دانشکده داروسازی و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه راه اندازی شد.

💠 هدف از راه اندازی این آزمایشگاه مجازی افزایش بهره‌وری، یکپارچه سازی و سهولت بیشتر در ارائه خدمات پژوهشی به متقاضیان (اساتید، دانشجویان و پژوهشگران) می باشد.

💠 به کمک این سامانه می‌توان خدمات یا تجهیزات مورد نظر را در همه دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی عضو سامانه جستجو نمود.

✴این سامانه صبح امروز با حضور رییس دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری ، رییس دانشکده داروسازی و روسای مراکز تحقیقاتی به بهره برداری رسید.