اخبار

کارگاه منطقه ای چگونه یک مقاله مروری بخوانیم برگزار شد.

کارگاه منطقه ای چگونه یک مقاله مروری بخوانیم برگزار شد.

کارگاه منطقه ای چگونه یک مقاله مروری بخوانیم در تاریخ 5 و 6  دیماه  با حضور  جمعی از اساتید بالینی  به مدرسی جناب آقای دکتر فرید نجفی  معاون محترم تحقیقات و فناوری  در  سالن مرکز توسعه برگزار گردید.