لیست برنامه های ثبت بیماری در دست بررسی

ردیف

عنوان برنامه ثبت بیماری

مسئول برنامه ثبت

1

ثبت بیماری برگر در بیمارستان های وابسته به دانشگاه

دکتر محمدرضا صبحیه