لیست برنامه های ثبت بیماری در دست بررسی

ردیف

عنوان برنامه ثبت بیماری

مسئول برنامه ثبت

1

ثبت بیماری برگر در بیمارستان های وابسته به دانشگاه

دکتر محمدرضا صبحیه

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir