عناوین تصویب شده برنامه های ثبت بیماری

عنوان ثبت بیماری

ثبت موارد ترومای متعدد(مولتیپل تروما) در بیمارستان طالقانی

ثبت بیماران مبتلا به پپتیک اولسر

ثبت بیماران مبتلا به سارکوم کاپوزی

برنامه ثبت اختلال بی خوابی

سوختگی

ترومبو آمبلی وریدی

نارسایی مزمن کلیوی

زخم پای دیابتی

نظام ثبت مقاومت های آنتی بیوتیکی

PTSD بعد از زلزله

ثبت سرطان بیمارستانی
 (cervix-Melanoma -Stomach -Esophageal-Colorectal -Breast -Lung-Prostate)

نظام ثبت مننژیت

ثبت اختلال لکنت

ثبت سکته مغزی

ثبت بیماری های قلبی در بارداری

ثبت نوزادان نارس