لیست برنامه های ثبت بیماری که پروپوزال آنها تهیه شده و یا در مرحله تهیه پروپوزال می باشند

عنوان ثبت بیماری

نظام ثبت بیماران پیوند مغز و استخوان

مسمومیت

ثبت بیش فعالی - نقص توجه(ADHD)

برنامه ثبت و پیگیری بیماران بازتوانی قلبی

ثبت لیکن پلان های پوستی و مخاطی

شکستگی های ستون فقرات

ترومای چشم

برنامه ثبت اختلال وقفه تنفسی در خواب

بیماری های انسدادی مزمن ریوی

دیابت

 نظام ثبت تولد نوزادان در مادران HIV مثبت

زخم های فشاری