برنامه های ثبت بیماری که عقد قرارداد با مجری صورت گرفته است

عنوان ثبت بیماری

احیاء قلبی ریوی درون بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع)

نظام ثبت بلوغ زودرس و عوامل مرتبط با آن در استان کرمانشاه

ثبت عوارض اعتیاد به مواد مخدر

هپاتیت های ویروسی مزمن

ثبت موارد مواجه با خون و مایعات بدن و صدمات ناشی از اجسام تیز

کبدچرب غیرالکلی

ثبت موارد آزار و اذیت(خشونت بیمارستانی) در مراجعین به بیمارستان طالقانی کرمانشاه

ثبت اختلال افسردگی اساسی (MDD)

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir