لیست برنامه های ثبت بیماری در حال اجرا

ردیف

عنوان برنامه ثبت

مسئول برنامه ثبت

1

برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

دکتر آرش گلپذیر

2

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی

دکتر حسین کریم-دکتر ثریا سیابانی

3

ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به موالتیپل اسکلروزیس

دکتر نازنین رزازیان