فرآیند تصویب طرح های ثبت بیماری ها مطابق با فلوچارت فراخوان طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.

 

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه